Regulamin szkoleń i warsztatów prowadzonych przez DPK System

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez firmę DPK System Dorota Kisielewska z siedzibą w (32-020) Wieliczka, ul. Pocztowa 8, NIP: 6831243524.

§ 2. Informacje o szkoleniach i warsztatach

 1. Szkolenia i warsztaty organizowane przez DPK System obywają się w Wieliczce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41 lub w innych miejscach, wcześniej wyznaczonych przez DPK System.
 2. Firma DPK System zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji szkolenia w obrębie danego miasta, w którym szkolenie ma być zorganizowane. W przypadku zmiany miejsca szkolenia osoby zapisane na dane szkolenie zostaną o tym niezwłocznie poinformowane.
 3. Tematyka szkoleń, zakres programowy, terminy oraz ilość uczestników mogących uczestniczyć w szkoleniach publikowane są na stronie: www.jabloron100.pl/szkolenia
 4. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia, na którym widnieje imię i nazwisko uczestnika, nazwa firmy oraz zakres szkolenia.

§ 3. Uczestnicy szkoleń i warsztatów

 1. Uczestnikami szkoleń mogą być:
  1. Instalatorzy zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą związaną z instalacja systemów alarmowych
  2. Pracownicy agencji ochrony
  3. Pracownicy partnerów DPK System
  4. Osoby zainteresowane zawodem instalatora systemów alarmowych
 2. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby wymienione w § 3 pkt. 1 po wcześniejszym uczestnictwu w szkoleniu.

§ 4. Warunki uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu technicznym jest spełnienie następujących wymagań:
  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.jablotron100.pl; przesłanie zgłoszenia mailem [email protected] lub zgłoszenie telefoniczne 12 288 23 75;
  2. Dokonanie opłaty za udział w szkoleniu w wysokości 150,00zł + VAT (184,50zł brutto) za dwudniowe szkolenie (szkolenie + warsztaty), na konto DPK System Dorota Kisielewska, PEKAO S.A.: PL93 1240 5080 1111 0000 5199 8169 najpóźniej 7 dni od momentu zapisania się na szkolenie, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Nie dokonanie opłaty w terminie, o którym mową w pkt 2, jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia (warsztatów).
 3. Opłata za szkolenie i warsztaty obejmuje koszty:
  1. uczestnictwa w szkoleniu i warsztatach,
  2. materiałów szkoleniowych;
  3. przerwy kawowej;
 4. Opłata nie pokrywa kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Koszty te pokrywa uczestnik we własnym zakresie.

§ 5.  Warunki rezygnacji

 1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia w formie pisemnej rezygnacji ze szkolenia nie później niż na 7 dni przed planowanym szkoleniem.
 2. Rezygnację należy przesłać e-mailem na adres: [email protected] oraz potwierdzić telefonicznie 12 288 23 75.
 3. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 5 pkt. 1, 2, nastąpi zwrot wniesionej opłaty, o której mowa w §4, pkt 2.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń na dane szkolenie nie przekroczy 50% założonej liczby uczestników, lub z innych ważnych powodów, firma DPK System zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym osoby, które zgłosiły udział w szkoleniu zostaną niezwłocznie powiadomione. W przypadku odwołania bądź braku możliwości uczestnictwa w innym terminie szkolenia uczestnicy otrzymają zwrot wniesionej opłaty, o której mowa w §4, pkt 2.
 2. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, firma DPK System zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych terminów szkoleń i warsztatów.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2013 i dotyczy szkoleń, które będą organizowane przez firmę DPK System po 1 maja 2013.
X